ZASADY UDZIELANIA GWARANCJI
 1. O ile nie wyszczególniono, wszystkie towary objęte są rocznym okresem gwarancyjnym liczonym od daty sprzedaży.
 2. Gwarantem jest producent towaru, gwarancja jest realizowana bezpłatnie przez autoryzowane centra serwisowe producentów lub odpłatnie za pośrednictwem naszej firmy.
 3. Gwarancją nie są objęte podzespoły i elementy ulegające naturalnemu zużyciu w trakcie użytkowania (kable i przejściówki, gniazda, etc).
 4. Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za utracone w rezultacie ujawnienia się wady dane oraz oprogramowanie, z tytułu poniesionych przez nabywcę kosztów odtworzenia (odzyskania) danych i ponownej instalacji oprogramowania lub jego ponownego nabycia i uzyskania licencji.
 5. Gwarancji nie podlega oprogramowanie systemowe oraz aplikacyjne. Szczegółowe warunki gwarancji oprogramowania określone są w ich umowach licencyjnych.
 6. W pozostałym zakresie warunki niniejszej gwarancji normuje Kodeks Cywilny.
  Sprzedawca nie ma obowiązku dostarczenia Kupującemu zastępczego sprzętu na czas trwania naprawy.
 7. Prawa gwarancyjne posiada wyłącznie bezpośredni nabywca sprzętu. Dalsze zbycie sprzętu nie powoduje przeniesienia praw gwarancyjnych na kolejnego nabywcę.
 8. Niniejsze warunki nie wyłączają, nie ograniczają, ani nie zawieszają uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową, zgodnie z brzmieniem Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego z dnia 27 lipca 2002r. (Dz.U. z 2002r. Nr 141, poz. 1176).

WYŁĄCZENIA I UWAGI

Pojęcie „wady sprzętu", nie obejmuje konserwacji przewidzianych w instrukcji obsługi, okresowych przeglądów, wymiany i naprawy zużywanych w sposób naturalny podzespołów oraz ich zabrudzenia, wymiany materiałów eksploatacyjnych, a także instalacji i konfiguracji oprogramowania.

Gwarancją nie są objęte uszkodzenia wynikające z niewłaściwego użytkowania, a w szczególności:
 • zostały spowodowane oddziaływaniem zewnętrznego promieniowania jonizującego, pola magnetycznego lub będące następstwem urazów mechanicznych,
 • zostały spowodowane niezgodnym z instrukcją obsługi korzystaniem, użytkowaniem, transportem,
  składowaniem lub przechowywaniem bądź czyszczeniem albo konserwacją Sprzętu,
 • są następstwem oddziaływania zewnętrznych czynników chemicznych lub termicznych,
 • są następstwem, posługiwania się towarem niezgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami obsługi i korzystania ze sprzętu komputerowego lub instrukcją producenta,
 • są następstwem zwarcia, przepięcia znajdującej się poza Sprzętem instalacji elektrycznej,
 • zostały spowodowane zalaniem towaru jakimkolwiek płynem lub jego zanieczyszczeniem,
 • wynikają z eksploatacji towaru w skrajnie niekorzystnych warunkach np. duże zapylenie, zbyt duża wilgotność,
 • wynikają z użytkowania niewłaściwie zainstalowanych bądź zainstalowanych bez stosownej licencji bądź też wadliwych programów komputerowych,
 • są następstwem naruszenia, uszkodzenia lub zerwania plomb albo zakrycia ich w jakikolwiek sposób uniemożliwiający identyfikację,
 • są następstwem uszkodzenia, naruszenia lub usunięcia numerów seryjnych bądź innych oznaczeń identyfikujących sprzęt albo zakrycia ich w jakikolwiek sposób uniemożliwiający identyfikację,
 • są następstwem prób samodzielnej modyfikacji lub napraw podzespołów